حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
چارچوب حمایتی
filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d

  • گواهی ارتباط با نانو: واحد تجهیزات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به تجهیزات و ماشین‌آلاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تولید نانومواد درگیر هستند و همچنین تجهیزاتی که برای مشخصه یابی نانو مواد و ارزیابی خواص ایجاد شده ناشی از نانو مواد به کار می‌روند، گواهی ارتباط با نانو اعطا می‌کند. تشخیص کم‌وکیف و میزان ارتباط با فناوری نانو بر عهده تیم فنی واحد تجهیزات می‌باشد.
- لازم به ذکر است تجهیزاتی که گواهی ارتباط با نانو دریافت می‌کنند، لزوما همه حمایت‌های واحد تجهیزات را دریافت نمی‌کنند.
- شرط لازم برای دریافت گواهی ارتباط با نانو، ماهیت حقوقی فرد یا تیم فناور (فعالیت تحت قالب یک شرکت ثبت شده)می‌باشد.

  • حمایت‌ها: حمایت‌های واحد تجهیزات از تجهیزات و ماشین آلات با توجه به اولویت‌های واحد تجهیزات و سیاست‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مشخص می‌شود. لذا با توجه به میزان اهمیت و راهبردی بودن تجهیزات و ماشین‌آلات در مقیاس‌های مختلف (آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی) میزان و نحوه حمایت از آن‌ها متفاوت خواهد بود. این موضوع توسط تیم فنی واحد تجهیزات بر اساس فاکتورهایی مانند نیاز صنعتی، کیفیت، فناوری بالا و راهبردی بودن برای صنعت و مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

قالب حمایت‎ها:
  1. ساخت ویا ارتقا تجهیز
  2. فروش تجهیز (کمک به تجاری سازی)
  3. کمک به صادرات تجهیز
- پیش شرط لازم برای درخواست حمایت دارا بودن گواهی ارتباط با نانو می‌باشد.