حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اولویت های سطح یک
با توجه به سه فاکتور اساسی "نیاز عمده صنعت"، "کیفیت" و "فناوری بالا" و همچنین با در نظر گرفتن سیاست¬های حمایتی واحد تجهیزات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اولویت سطح یک حمایتی، شامل دستگاه‌هایی می‌شود که:

اول خروجی آن‌ها مرتبط با فناوری نانو بوده
دوم مقیاس تولید آن‌ها صنعتی باشند
سوم دارای فناوری بالایی در ساخت و تولید باشند و 
چهارم علاوه بر تامین نیازهای عمده صنعت و کشور دارای کیفیت تولید بالایی باشند.

اولویت سطح یک حمایتی تنها شامل تجهیزات تولیدی نبوده، بلکه شامل تجهیزات آنالیز و شناسایی با فناوری بالا نیز می‌شود. لذا هر گونه از تجهیزات شناسایی که در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی راهبردی بوده و فناوری بالای آن بواسطه تحریم‌ها قابل دسترسی نیست، در سطح یک مورد حمایت واحد تجهیزات قرار خواهد گرفت. به طور مثال تجهیزاتی مانند میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری در صورت ساخت و احراز کیفیت، مورد حمایت واحد تجهیزات قرار خواهند گرفت.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820