حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اولویت های سطح دو
اولویت سطح دو حمایتی شامل آن دسته از تجهیزات تولیدی می‌شود که در مقیاس نیمه صنعتی و آزمایشگاهی خروجی دارند. لازم به ذکر است که فاکتورهایی همچون کیفیت و راهبردی بودن نیز در قرارگیری تجهیز در این اولویت تاثیرگذار خواهد بود.
  • تجهیزات این سطح حمایتی در صورت تغییر مقیاس تولید به صنعتی و ایجاد قابلیت‌های نو و فناورانه، شامل حمایت¬های سطح یک خواهند شد.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636