حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
روند ثبت طرح
روند ثبت در واحد تجهیزات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تقریبا یک ماهه بوده و مطابق با فلوچارت زیر انجام می شود.

قالب حمایت‎ها:
  1. ساخت ویا ارتقا تجهیز
  2. فروش تجهیز (کمک به تجاری سازی)
  3. کمک به صادرات تجهیز
- پیش شرط لازم برای درخواست حمایت دارا بودن گواهی ارتباط با نانو می‌باشد.

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9