حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف و یا کاهش سموم شیمیایی از سطح محصولات کشاورزی

کلمات کلیدی: حذف سموم کشاورزی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

کاهش و یا حذف سموم باقی مانده از زمان کشت محصولات بر روی آنها، سبب بهبود کیفیت محصولات و عدم آسیب ناشی از مصرف این سموم همراه با محصولات می شود. تکنولوژی پلاسمای سرد می تواند با فرآیندی سرد و غیر حرارتی، در این مسیر نقش آفرینی نماید.